26Mar/20

Ogłoszenie

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Treści dotyczące przedszkoli:

§ 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (…) zaleca się w szczególności:
– koordynowanie współpracy nauczycieli z dziećmi i rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne (…)
– określenie tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach (…), uwzględniając w szczególności: a) równomierne obciążenie dzieci w poszczególnych dniach tygodnia, b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, c) możliwości psychofizyczne dzieci do podejmowania wysiłku umysłowego w ciągu dnia, (…);
– określenie sposobu monitorowania postępów dzieci oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, w tym informowania o postępach w nauce; (…)
– zapewnienie rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazywanie informację o formie i terminach tych konsultacji;
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem: (…)
– materiałów wskazanych przez nauczyciela; (…) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu. (…)

W trosce o właściwy przebieg procesu edukacyjnego dzieci rozpoczynamy zdalne nauczanie. Naszym głównym komunikatorem są przedszkolne grupy założone na portalu społecznościowym Facebook. nazwy poszczególnych grup zamieszczone są w ogłoszeniu poniżej.

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco proponowanych zajęć w obszarach aktywności poznawczej, fizycznej, społecznej i emocjonalnej zgodnie z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę w tym zakresie i fotorelacje z Waszych wspólnych działań podejmowanych przez dzieci w Waszych domach. W razie pytań i wątpliwości służymy wsparciem i pomocą. Nr kontaktowy to 885971430.

Dyrektor i wychowawcy Przedszkola nr 14

24Mar/20

OGŁOSZENIE

W związku z panującym w Polsce Wirusem COVID – 19 i zawieszeniu działalności dydaktycznej,wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach,  nauczyciele  będą zamieszczać materiały edukacyjne oraz pomysły na wspólne spędzanie czasu dla chętnych dzieci wszystkich grup wiekowych realizując przy tym podstawę programową wychowania przedszkolnego.   Propozycje   zagadnień programowych oraz treści wierszy, piosenek i zabaw zamieszczane będą dla poszczególnych grup na portalu społecznościowym Facebook, na zamkniętych grupach:

  •  grupa 1 – Dzwoneczki PP14 2016
  • grupa 2 – „Skrzaty” grupa II – praca zdalna
  • grupa 3 – Muzyczna Rodzinka Gr. 3 – PP14
  • grupa 4 – IV grupa Muzykanci – MPPnr14
  • grupa 5 – PRZEDSZKOLAKI GRUPA 5 – prace zdalne