W związku z otwarciem przedszkola w dniu 5 maja br. informujemy, że zgodnie z wytycznymi MEN nasze przedszkole może zapewnić dla 44 dzieci opiekę. W pierwszej kolejności nasze przedszkole zapewni opiekę dzieciom  rodziców obojga czynnie pracujących, z których pierwszeństwo, zgodnie z zaleceniami MEN, mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z zaleceniem GIS w przedszkolu wprowadzony zostaje REŻIM SANITARNY oraz ZMIANA ORGANIZACJI PRACY. Wymagane będą stałe godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola wg deklaracji uczęszczania, dzieci będą przydzielane do grup (nie będą obowiązywały dotychczasowe podziały grupowe) oraz codzienne pisemne Oświadczenie Rodzica o stanie zdrowia dziecka.

Rodzice zainteresowani przyprowadzeniem dziecka do przedszkola proszeni są o skontaktowanie się z  Dyrektorem.