Drodzy Rodzice!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Treści dotyczące przedszkoli:

§ 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (…) zaleca się w szczególności:
– koordynowanie współpracy nauczycieli z dziećmi i rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne (…)
– określenie tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach (…), uwzględniając w szczególności: a) równomierne obciążenie dzieci w poszczególnych dniach tygodnia, b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, c) możliwości psychofizyczne dzieci do podejmowania wysiłku umysłowego w ciągu dnia, (…);
– określenie sposobu monitorowania postępów dzieci oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, w tym informowania o postępach w nauce; (…)
– zapewnienie rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazywanie informację o formie i terminach tych konsultacji;
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem: (…)
– materiałów wskazanych przez nauczyciela; (…) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu. (…)

W trosce o właściwy przebieg procesu edukacyjnego dzieci rozpoczynamy zdalne nauczanie. Naszym głównym komunikatorem są przedszkolne grupy założone na portalu społecznościowym Facebook. nazwy poszczególnych grup zamieszczone są w ogłoszeniu poniżej.

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco proponowanych zajęć w obszarach aktywności poznawczej, fizycznej, społecznej i emocjonalnej zgodnie z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę w tym zakresie i fotorelacje z Waszych wspólnych działań podejmowanych przez dzieci w Waszych domach. W razie pytań i wątpliwości służymy wsparciem i pomocą. Nr kontaktowy to 885971430.

Dyrektor i wychowawcy Przedszkola nr 14