STATUT MUZYCZNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 W RZESZOWIE

STATUT MUZYCZNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 W RZESZOWIE

Statut został opracowany na podstawie:

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.);
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 233 poz. 1458 z późn. zm.)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009r. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.);
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 16 z 1990 r.);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2017 art. 368 pkt. 5, poz. 60)
Ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 155, poz. 485 z późn. zm.); Konwencji o Prawach Dziecka,